No és fàcil lluitar amb els veïns que entren en mora, sobretot perquè la falta de pagament de rebuts per part d’un propietari pot causar inconvenients a la resta de la comunitat. El que un no paga, l’han de pagar els altres.

En el cas de l’aigua, la llum i les eventuals reformes d’un edifici han de ser abonades per tots els propietaris de les cases que componen la comunitat. Si un no paga la seva banda, la resta ha de destinar més diners més per complir amb les obligacions de pagament que es disposin.

Avui, al blog de Vecinos Felices, t’expliquem com han d’actuar les comunitats de veïns quan un d’ells és morós i quin és el paper dels administradors de finques.

Claus per detectar i tractar amb els veïns morosos </ strong>

L’experiència ens diu que les quotes de comunitat són una de les primeres obligacions que es deixen d’atendre quan una persona no pot o no vol enfrontar els seus deutes. En aquest sentit, hi ha algunes mesures que es poden prendre per intentar solucionar la situació:

1- Comunicar-nos amb el “veí morós” o: de forma comprensiva i diplomàtica, hem de apropar-nos a parlar amb els veïns que no han afrontat la seva quota de comunitat i conèixer els seus motius. Moltes vegades passa per falta de recursos econòmics i es pot pensar en flexibilitzar el pagament.

2- Quan es tracta d’un “morós professional”: en aquest cas, la via recomanada és la judicial. Allà es pot aplicar el procediment monitori de reclamació nomenat en la Llei de Propietat Horitzontal, que té una fàcil tramitació i serveix per obtenir el pagament del deute, de qualsevol import, líquida, determinada, vençuda i exigible, on no es necessita la intervenció d’advocat ni procurador.

3- En altres casos, es pot aplicar l’enviament d’un burofax amb justificant de recepció, on quedi explícit que s’interromp el termini de prescripció per a l’exercici de l’acció judicial. Això servirà també com a valor probatori pel que fa a el fet d’haver esgotat la via extrajudicial, acreditant així la bona fe de la comunitat.

La manca de pagament de les quotes de les comunitats de veïns solen ser una cosa habitual, sobretot quan ens trobem en una situació de crisi com l’actual. En aquests casos, sempre és important esgotar totes les vies políticament correctes abans de portar el conflicte a l’àmbit judicial. En aquest punt, serà clau mantenir una relació estreta i de plena confiança amb els nostres administradors de finca, que estaran allà per ajudar-nos i acompanyar-nos en tot el procés de reclamació.